Inledningsanförande – Förskola
Fru Ordförande, ledamöter, stockholmare
Som socialist och feminist brinner mitt hjärta för förskolan. Att föräldrar tryggt kan lämna sina barn till utbildad och kunnig personal som inte bara ger omsorg utan även lägger grunden för det livslånga lärandet är en viktig del av ett välfärdsland som Sverige. Detta är en rättighet som alla barn och föräldrar har och därför är det självklart för den nya majoriteten att ge möjlighet för stadsdelarna att satsa på förskolan.

Vi vill att fler barn ska gå i förskolan därför föreslår vi en utredning av sänkt ålder för allmän förskola till två år. Jag är stolt över, att för stockholmarna, presentera en budget som inte bara slår vakt om välfärden utan har ambitioner att utvidga den.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och det ger förutsättningar att lyckas i skolan. Genom uppsökande verksamhet och kommunikationsinsatser, särskilt i de stadsdelar där andelen barn i förskolan är som lägst hoppas vi skapa förtroende och ge möjlighet för fler barn att delta i förskolans viktiga verksamhet.

Barn och föräldrar har inte bara rätt till en förskola av god kvalité den ska också kunna ligga nära hemmet, utan orimligt långt för att hämta och lämna. Detta ställer stora krav att ta med förskolor i planerandet av nya stadsdelar samt prioritera mark för pedagogisk verksamhet. Detta är ett ansvar för såväl exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden som Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och kommunens skolfastighetsbolag SISAB. Kort sagt alla ska med! Även om vi bor i en stor stad med begränsad mark så har barnen i förskolan rätt till bra lokaler och en stimulerande utemiljö. Förskolegårdarnas kvalité ska inte bara mätas i antal kvadratmeter, vi vill att en lekvärdesfaktor som tar hänsyn till fler kriterier hos förskolegårdar och skolgårdar används.

Det finns fler aktörer som önskar vara med i det viktiga arbetet med omsorg och pedagogisk utveckling av våra barn. Detta är välkommet så länge de är seriösa och drivs av den gemensamma strävan att tillgodose stadens medborgare med rätten till en nära förskola. Därför kommer majoriteten arbeta för att de alternativ som finns till den offentliga verksamheten är ideell och inte kommersiell.  Med de orden vill jag å Vänsterpartiets vägnar yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inledningsanförande – Skolan
Herr Ordförande, ledamöter, stockholmare
Elevernas kunskap- och bildningsresa avgör inte bara deras och Sveriges framtid det är också elevernas samtid och vardag. Därför är det av yttersta prioritet för politiken att ge skolan de absolut bästa förutsättningarna. Jag är återigen stolt över den röd-grön-rosa majoritetens förslag till budget med tydliga satsningar på skolan. En budget som tar upp kampen mot den ökande segregationen som kommer av den marknadsutsatta skolan.

Elevernas hälsa är helt avgörande för deras möjlighet att lyckas i skolan. Därför ska det finnas fungerande och närvarande elevhälsoteam som garanterar tillgång till skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog på varje skola. När jag säger närvarande så menar jag att det inte räcker med varannan torsdag, elevernas bekymmer kan såklart inte kan schemaläggas på det sättet. Vidare måste varje elev känna sig sedd och därför ska staden se till att det finns genuspedagoger och annan kompetens för att utveckla och stärka det normkritiska perspektivet och HBTQ-kompetensen i stadens alla skolor.

Alla elever oavsett bakgrund ska få nå sin fulla potential. Det ska gå att lita på att den närmaste skolan är den bästa såväl för elever som har det ganska lätt och elever med särskilda behov. Fler specialpedagoger och speciallärare ska anställas och arbetet med centrala grupper med Särskild inriktning ska utvecklas och stärkas.

Eleverna i särskolan har precis samma rätt till utveckling och lärande som andra elever. Det är dags att dessa elever och deras personal uppmärksammas och självklart ska de omfattas av alla majoritetens satsningar som till exempel fler speciallärare och specialpedagoger samt samarbete mellan skolan och kulturen. Vi ska professionalisera rollen som elevassistenter i hela staden.

Den röd-grön-rosa majoriteten anser att mötet mellan eleven och kvalificerade och utbildade personal är helt avgörande för skolans kvalité. Stockholm ska fortsätta vara löneledande och satsa på att förbättra arbetsmiljön och avlasta lärarna från onödig administration. Fler lärare som inte är behöriga i det ämne de undervisar i ska få grund och vidareutbildning.  Även om den ordinarie läraren är frånvarande ska eleverna garanteras möte med kunnig personal. För att säkerställa detta ska egna mobila lärarteam med vikarier utredas. Med de orden vill jag å Vänsterpartiets vägnar yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kategorier: Politik

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *