Det är religiösa friskolor som är problemet

Efter att en skola i Vällingby blivit uppmärksammad för att de har könsuppdelade idrottslektioner har debatten varit livlig. Skolinspektionen konstaterar att könsuppdelad skolidrott kan vara motiverat och om det finns ett bra värdegrundsarbete i övrigt så strider det inte mot skollag och läroplan.

Jag är beredd att hålla med skolinspektionen. Det är fel väg att gå att kritisera metoden. Det kan absolut finnas goda skäl att vissa delar av undervisningen sker könsuppdelat. Det kan vara delar av idrotten för att ge ökad trygghet och delaktighet, det kan handla om sexualundervisningen där vissa delar med fördel kan diskuteras könsuppdelat med tjejer för sig och killar för sig. Vänsterpartiet har länge verkat för att feministiskt självförsvar lärs ut till tjejer under skoltid. Det är ett väldigt bra förslag.

Problemet är alltså inte metoden utan motivet bakom. Det är problematiskt att vi tillåter skolor med religiösa inslag i utbildningen i Sverige. Det skapar segregation och motverkar att elever från olika bakgrund och religiös övertygelse möts. Att behandla tjejer och killar olika på grund av religiös övertygelse är helt oacceptabelt och inte förenligt med skollag och läroplan. Utbildningsministern gick ut och sa att en översyn av lagstiftningen kan komma att bli aktuell. Det tycker jag också. Det är dags att tydligt säga nej till religiösa friskolor.

Vi säger nej till tidigare betyg

Har bloggat lite på Stockholmsvänstern:

Gårdagens Utbildningsnämnd tog ställning till Regeringens och Alliansens försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Den röd-grön-rosa majoriteten sa nej till att Stockholm ska vara en del i en sådan försöksverksamhet och därmed nej till tidigare betyg. 

När Alliansen, under deras regeringstid, skickade ut förslaget om betyg från åk 4 så sade 34 av 44 remissinstanser blankt nej. Bland de främsta argumenten var att betyg från åk 6 inte ens utvärderats, så det vore direkt olämpligt att sänka åldern ytterligare.

En utvärdering av betyg i lägre årskurser från 2014 visar att det funnits en negativ effekt av betyg i åk 6 för resultaten i åk 7 för elever med lägre kognitiv förmåga. Det finns alltså en risk att redan de tidiga betygen i åk 6 kan vara kontraproduktiva. Att då föreslå ytterligare en sänkt ålder är bara huvudlöst.

Detta tycker dock inte oppositionen i Stadshuset. De vidhåller att det är en bra idé. Det är olyckligt att oppositionen för fram förslag som helt saknar vetenskaplig grund. Visst är det klart att politiken ska vägledas av ideologiska överväganden men när den samlade forskningen är så tydlig är det kanske dags att omvärdera.

Behövs inte bedömning i skolan? Jo självklart! Men vi i den röd-grön-rosa majoriteten ser hellre att lärare och elever jobbar med formativ bedömning som till skillnad från de summativa betygen har en förmåga att utveckla och fördjupa elevernas lärande.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och så också skolpolitiken.

Lärarnas Riksförbunds kongress tog ikväll två väldigt viktiga beslut

Nu i helgen har Lärarnas Riksförbund kongress och jag är med på min andra kongress som delegat från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening. Jag är djupt imponerad av de förberedelser med motioner och diskussioner som studerandeföreningens delegation lagt ner för att bidra till kongressen och beslutsfattandet.

Nu under lördagen togs två beslut som är väldigt viktiga för svensk skola. Det första är att kongressen helt underkände det fria skolvalet och det valfrihetssystem som finns idag. Det är uppenbart att det fria skolvalet leder till en ökad segregation som inte gynnar någon. Förbundet vill istället se en ny hållbar modell för valmöjligheter inom ramen för en nationell likvärdig kunskapsskola. Det är avgörande att vi nu skyndsamt tar fram hur en sådan modell ser ut och här behöver många aktörer bidra.

Det andra viktiga beslutet var att kongressen ställde sig bakom motioner från LR Stud och LR Stockholm om att verka för att aktie- och riskkapitalbolag inte ska få driva skolor. Tidigare har förbundets ordförande tagit avstånd från vinstuttag och menar att allt överskott ska återinvesteras i den verksamhet där överskottet uppkommit. Men kongressen vill vara tydligare; Dessa juridiska personer, som har som främsta ändamål att tillvarata sina ägares ekonomiska intressen, är inte lämpliga att driva skola. I debatten var det väldigt modiga personer från stora skolkoncerner som berättade hur vinstintresset och driftsformerna leder helt fel.

Så Sveriges, lärare, studie- och yrkesvägledare och motsvarande studenter har nu verkligen gjort två saker tydliga, de anser, att segregationen i skolan ska bekämpas med en förändrad modell av skolvalet samt att rovdriften i skolan ska bekämpas med att aktie- och riskkapitalbolag är olämpliga som driftsformer då den ekonomiska drivkraften och viljan till vinstuttag inte har i skolan att göra.

Kvällens inlägg om en social investeringsfond i Stockholm

Ikväll fattade vi i kommunfullmäktige beslut om en social investeringsfond för Stockholm. I samband med det anförda jag följande: 

Tack Fru ordförande.

Ledamöter och åhörare.

Ikväll ska vi besluta om riktlinjerna för en social investeringsfond i Stockholm.

Vi har under lång tid och särskilt under åren med borgerligt styre sett ett Stockholm som glider isär. Vi har nu en rödgrönrosa majoritet i Stockholm som prioriterar jämlikhet och rättvisa.  En majoritet som utöver den verksamhet och det arbete för jämlikhet som stadens förvaltningar redan gör vill göra kraftiga investeringar för att göra Stockholm bättre för alla. Vi vet att jämlika samhällen är bättre sammhällen.  

Vi har redan satt igång arbetet med en social hållbarhetskommission som kommer komma med ovärderliga insikter och förslag på åtgärder. Detta arbete bygger på vetenskaplig grund och görs i nära samarbete med forskare och experter på de olika verksamhetsområdena. Vi kommer på samma sätt låta arbetet med den sociala investeringsfonden bygga på kunskap.

Vi har skött stadens finanser så väl att vi nu möjligheten att starta en fond med 300 viktiga miljoner som kommer kunna premiera nya insatser, långsiktiga insatser, förebyggande åtgärdat. Förebyggande åtgärder som har förmågan att minska de stora ekonomiska och sociala kostnader som ojämlikheten faktiskt innebär såväl för individen som staden i sin helhet.

En viktig del i att öka jämlikheten och minska skillnaderna i Stockholm är skolan.  Fonden ger bland annat möjlighet till nytänkande och nya samarbeten mellan utbildningsförvaltningen och andra förvaltningar. Detta är viktigt! varje år lämnar nämligen omkring 800 barn grundskolan utan behörighet till de nationella gymnasieprogrammen. Detta är 11% av våra nior. Ett verkligt misslyckande! Denna andel har legat mellan 10-12 procent under större delen av 2000-talet så vi behöver uppenbarligen göra mer än det vi redan gör idag! Den sociala investeringsfonden kan vara ett ytterligare verktyg för att kunna göra mer så alla Stockholms nior klarar grundskolan och får med sig nyckeln till gymnasieskolan.

Som Vänsterpartist är jag därför otroligt stolt att ikväll yrka bifall för kommunstyrelsens förslag och därigenom en social investeringsfond för Stockholms stad. 

Problemet är inte elevernas inflytande utan Liberalernas skolpolitik

Igår rapporterade skolvärlden om hur Liberalerna gick ut och vill begränsa elevernas inflytande. Det är skamligt att Liberalerna försöker lägga ansvaret för den egna misslyckade skolpolitiken och marknadsexperimentet som de utsatt skolan för på eleverna. Skriver om detta i en kort debattartikel som skolvärlden valt att publicera här: http://skolvarlden.se/artiklar/det-ar-inte-elevernas-inflytande-som-ar-problemet

Skolvalet leder till mer segregation

Grön Ungdom skriver tillsammans med Friskolornas Riksförbund i Dagens Samhälle om påtvingad valfrihet i skolan. De ger en skev verklighetsbild och skriver som om skolvalet inte har segregerade effekter. De skriver om oss skoldebattörer som försöker påtala de problem som skolval och segregation medför. Därför känns det nödvändigt att ge en annan bild av situationen. Mitt svar kan ni läsa här: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolvalet-leder-till-mer-segregation-22556

Stefan Löfven, skäms du inte?

Just nu bygger ditt Europa faktiska murar, på Köpenhamns flygplats sätts det upp stängsel mellan spåren. Detta beror enbart på den politik som din regering för. Detta är så långt ifrån dina ord på medborgarplatsen eller intentionen i din regeringsförklaring. Skäms du inte?

Att anamma Sverigedemokraternas världsbild, att så desperat vända kappan efter vinden och i detta fall den bruna isande vinden som kan följas ända tillbaka till 30-talet är helt ofattbart, vad har hänt? Kom inte och prata om systemkollaps. Är det något som tillnärmelsevis är en systemkollaps så är det konsekvenserna av din regerings politik.

Efter den 4 januari ställer SJ in all sin trafik över Öresundsbron. Detta är ett hårt slag mot alla pendlare i regionen. För att inte tala om att det hotar asylrätten, människor behöver komma till migrationsverket för att kunna söka asyl. Tyvärr finns det bara två partier i Sveriges riksdag som står upp för asylrätten, det är Vänsterpartiet och Centerpartiet. Jag och John Kåberg (C) skriver om vår gemensamma syn på detta i dagens samhälle.

Hur tror du att andra länder ska ta ett lika stort ansvar som Sverige gjort genom att vi slutar föregå med gott exempel, det är ofattbart och helt ologiskt. Nu nalkas julledigheten en tid där familjer samlas, men er politik gör det svårare för familjer att återförenas. Detta är så långt ifrån de Svenska värderingar om öppenhet och solidaritet som vi byggt hela vår välfärd på.

Hoppas du skäms över din politik och kommer tillbaka efter julledigheten med nya perspektiv och börjar föra socialistisk politik istället. Tack för ordet.

Mina inledningsanföranden i dagens budgetdebatt om förskolan och skolan

Inledningsanförande – Förskola
Fru Ordförande, ledamöter, stockholmare
Som socialist och feminist brinner mitt hjärta för förskolan. Att föräldrar tryggt kan lämna sina barn till utbildad och kunnig personal som inte bara ger omsorg utan även lägger grunden för det livslånga lärandet är en viktig del av ett välfärdsland som Sverige. Detta är en rättighet som alla barn och föräldrar har och därför är det självklart för den nya majoriteten att ge möjlighet för stadsdelarna att satsa på förskolan.

Vi vill att fler barn ska gå i förskolan därför föreslår vi en utredning av sänkt ålder för allmän förskola till två år. Jag är stolt över, att för stockholmarna, presentera en budget som inte bara slår vakt om välfärden utan har ambitioner att utvidga den.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och det ger förutsättningar att lyckas i skolan. Genom uppsökande verksamhet och kommunikationsinsatser, särskilt i de stadsdelar där andelen barn i förskolan är som lägst hoppas vi skapa förtroende och ge möjlighet för fler barn att delta i förskolans viktiga verksamhet.

Barn och föräldrar har inte bara rätt till en förskola av god kvalité den ska också kunna ligga nära hemmet, utan orimligt långt för att hämta och lämna. Detta ställer stora krav att ta med förskolor i planerandet av nya stadsdelar samt prioritera mark för pedagogisk verksamhet. Detta är ett ansvar för såväl exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden som Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och kommunens skolfastighetsbolag SISAB. Kort sagt alla ska med! Även om vi bor i en stor stad med begränsad mark så har barnen i förskolan rätt till bra lokaler och en stimulerande utemiljö. Förskolegårdarnas kvalité ska inte bara mätas i antal kvadratmeter, vi vill att en lekvärdesfaktor som tar hänsyn till fler kriterier hos förskolegårdar och skolgårdar används.

Det finns fler aktörer som önskar vara med i det viktiga arbetet med omsorg och pedagogisk utveckling av våra barn. Detta är välkommet så länge de är seriösa och drivs av den gemensamma strävan att tillgodose stadens medborgare med rätten till en nära förskola. Därför kommer majoriteten arbeta för att de alternativ som finns till den offentliga verksamheten är ideell och inte kommersiell.  Med de orden vill jag å Vänsterpartiets vägnar yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inledningsanförande – Skolan
Herr Ordförande, ledamöter, stockholmare
Elevernas kunskap- och bildningsresa avgör inte bara deras och Sveriges framtid det är också elevernas samtid och vardag. Därför är det av yttersta prioritet för politiken att ge skolan de absolut bästa förutsättningarna. Jag är återigen stolt över den röd-grön-rosa majoritetens förslag till budget med tydliga satsningar på skolan. En budget som tar upp kampen mot den ökande segregationen som kommer av den marknadsutsatta skolan.

Elevernas hälsa är helt avgörande för deras möjlighet att lyckas i skolan. Därför ska det finnas fungerande och närvarande elevhälsoteam som garanterar tillgång till skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog på varje skola. När jag säger närvarande så menar jag att det inte räcker med varannan torsdag, elevernas bekymmer kan såklart inte kan schemaläggas på det sättet. Vidare måste varje elev känna sig sedd och därför ska staden se till att det finns genuspedagoger och annan kompetens för att utveckla och stärka det normkritiska perspektivet och HBTQ-kompetensen i stadens alla skolor.

Alla elever oavsett bakgrund ska få nå sin fulla potential. Det ska gå att lita på att den närmaste skolan är den bästa såväl för elever som har det ganska lätt och elever med särskilda behov. Fler specialpedagoger och speciallärare ska anställas och arbetet med centrala grupper med Särskild inriktning ska utvecklas och stärkas.

Eleverna i särskolan har precis samma rätt till utveckling och lärande som andra elever. Det är dags att dessa elever och deras personal uppmärksammas och självklart ska de omfattas av alla majoritetens satsningar som till exempel fler speciallärare och specialpedagoger samt samarbete mellan skolan och kulturen. Vi ska professionalisera rollen som elevassistenter i hela staden.

Den röd-grön-rosa majoriteten anser att mötet mellan eleven och kvalificerade och utbildade personal är helt avgörande för skolans kvalité. Stockholm ska fortsätta vara löneledande och satsa på att förbättra arbetsmiljön och avlasta lärarna från onödig administration. Fler lärare som inte är behöriga i det ämne de undervisar i ska få grund och vidareutbildning.  Även om den ordinarie läraren är frånvarande ska eleverna garanteras möte med kunnig personal. För att säkerställa detta ska egna mobila lärarteam med vikarier utredas. Med de orden vill jag å Vänsterpartiets vägnar yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nordens värsta terrorister heter Anton och Anders

Det är svårt att begripa vad som har hänt. Att en ung man tar på sig en SS-hjälm, beväpnar sig med svärd och går till attack mot personal och elever på en skola, det låter för hemskt för att vara sant. Idag bekräftar polisen att dådet i Trollhättan var ett hatbrott, ett terrordåd med rasistiska förtecken.

En ensam ung man, vid själva attentatet kanske, men idéerna, hatet, hetsen och rasismen frodas, på nätet, i samhället och i riksdagen. Vi kan inte blunda för att polariseringen och den dystopiska retorik som förs fram kring Sverige som ett öppet land får katastrofala konsekvenser. Gärningsmannen är ensam ansvarig för sina handlingar men samhället är ansvarig för det klimat som handlingarna utförs i.

Det har länge varit känt att nationalister och högerextremister står för majoriteten av terrorattackerna i Europa. I norden heter de värsta terroristerna Anton och Anders. Nu är det dags att säkerhetspolisen prioriterar det verkliga hotet mot vår demokrati. Det är dags att gemensamt sätta press på politiken och retoriken som hatar och hetsar, som sprider falska bilder av kollaps och undergång. Tillsammans kan vi vända utvecklingen och stå upp för ett demokratiskt öppet Sverige.

Det är en tung dag att gå till arbetet på skolor runt om i Sverige. Jag tänker på offren och deras anhöriga, jag tänker på alla kollegor som idag får ta emot elevers oro och frågor. Tillsammans kan vi ta oss igenom sorgen, men vi kommer aldrig glömma.

Beslut om Slussen den 28 september

Min mejlkorg, facebookflöde och SvD fylls just nu av öppna brev till oss kommunfullmäktigeledamöter angående den reviderade genomförandeplan vi ska fatta beslut om den 28 september. Inga-Britt Ahlenius skriver i SvD:

”Den 28 september ska du ta ställning till om Stockholms stad ska gå vidare med Nya Slussen”.

Detta är inte sant och det är viktigt att vi har en konstruktiv, sanningsenlig och nyanserad debatt kring frågan om Slussen.

Det jag och mina 100 kommunfullmäktigekollegor ska fatta beslut om den 28 september är huruvida vi ska ha Nya Slussen precis som Alliansen skrivit fram det eller med de förändringar som den nya röd-grön-rosa majoriteten förhandlat fram. Jag förstår upprördheten som finns med Nya Slussen som borgarna skrivit fram det. Det är ett förslag där biltrafik och kommersiella ytor fått alldeles för stor plats, där tillgänglighet satts på undantag och framtidens trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik fått för lite utrymme.

Jag delar den upprördheten, de röd-gröna partierna delar den upprördheten och därför var vi redan innan valet överens om att vid valvinst skyndsamt tillsätta en expertgrupp som på allvar tog tag i bristerna och föreslå lösningar. Detta har nu gjorts och den nya majoriteten lägger fram en revidering av förslaget där bland annat gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras, där gestaltningen får ökad prioritet och där de offentliga utrymmena tar plats på de kommersiellas bekostnad.

Detaljplanen har vunnit laga kraft och jag är stolt över att vara med i en progressiv politisk kraft som ser den politiska potentialen i att förändra och förbättra förslaget till Nya Slussen. En majoritet av stockholmarna vill bygga ett nytt Slussen och inte bevara den gamla biltrafikcentrerade lösningen. Den 28 september röstar vi om Nya Slussen eller Ny-Nya Slussen och jag kommer definitivt rösta för det senare.

1 2 3 5
Jag är invald till Kommunfullmäktige i Stockholms Stad och ersättare till Riksdagen. Mina viktigaste frågor är skolan, demokrati och att stoppa vinsterna i välfärden.